Algemene ledenvergaderingen VTZ en VTN

Langs de Tureluurweg zijn op dit moment twee verenigingen actief. In het linker veld aan de noordkant Vereniging Tureluurweg Noord (VTN) en voor de drie velden aan de zuidkant Vereniging Tureluurweg Zuid (VTZ). De eerste pioniers van Oosterwold hebben in overleg met de gemeente eind 2015 beide verenigingen opgericht en vormden ook de besturen. De verenigingen zijn opgericht voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de kavelwegen. VTN heeft gekozen voor strategisch opschalen vanuit het principe ‘de veroorzaker betaalt’, mede vanuit de structuurvisie dat elke grondbezitter zelf verantwoordelijk is voor de kavelweg eenzijdig langs zijn perceel grond. VTZ is samen met de gemeente uitgegaan van hoofdkavelwegen in een H-vorm. Recent is de eerst bedachte vorm, mede op verzoek van de gemeente, gewijzigd naar een U-vorm van de Emile Durkheimweg, Hannah Arendtweg en Vrije Vogellaan. Onder de bewoners in het VTZ doelgebied is veel commotie ontstaan omdat elke bewoner in het VTZ gebied bij de grondoverdracht een aanzienlijke som geld moet betalen voor het gebruik van de hoofdkavelwegen (€ 1.200,- plus € 1,30 per m2 kavel). Ook als een kavel niet aan de hoofdkavelweg grenst. In dat geval moet je ook nog eens zelf met buren een aftakkende kavelweg aanleggen, daarvoor een vereniging oprichten en alles betalen. Dit veroorzaakt een zekere vorm van ongelijkheid. Bovendien wordt de prijs van € 1,30 per m2 niet consistent toegepast terwijl het woongenot voor een ieder gelijk is (verschillen tussen woonkavel, landbouwkavel en landschapskavel). Het pioniersbestuur dat enorm veel werk heeft verzet is in maart 2017 opgestapt. Na een rumoerige Algemene Leden Vergadering (ALV) in maart is een nieuw bestuur geformeerd dat op 21 juni in De Kemphaan met een volle agenda een vervolg ALV organiseerde. VTZ kent op dit moment 109 kaveldeelnemers met 61 stemgerechtigde kaveleigenaren.

Ledenvergadering VTZ

Onder constructieve leiding van de nieuwe voorzitter Michiel de Jong kwamen tijdens de ALV prangende zaken en vragen aan bod. Een Werkgroep gaat vanuit het verleden de toekomst van de vereniging onderzoeken. De aanbevelingen worden begin 2018 aan de ALV voorgelegd. Tot het onderzoek van de werkgroep behoren de mogelijke afsplitsing van gebiedsdelen, het nalopen van de volgens het bestuur achterhaalde statuten en een meer evenwichtige gelijkheid van kavelberekeningen. Aan de orde kwam ook de terugbetaling van gelden omdat alle kaveleigenaren nu deels als bank fungeren hetgeen in feite tegen de visie van Oosterwold ingaat. Tijdens de volgende ALV na de zomer zal ook de kascommissie, in goed overleg met het nieuwe bestuur, verslag en aanbevelingen uitbrengen. De sfeer tijdens de ALV was gemoedelijk met bijna 100% eenstemmigheid.

Ledenvergadering VTN

Op 8 juni organiseerde Vereniging Tureluurweg Noord (VTN) zijn ALV. Op eigen verzoek traden Marjanne Koops (penningmeester) en Daan Fröger (voorzitter) af. Precies zoals bij VTZ waren het voor dit bestuur ook tropenjaren. Marjanne Koops is vervangen door Jeroen van de Steen en Daan Fröger tijdelijk door een technisch-voorzitter van buiten. Na de zomer vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaats, er heeft zich al iemand gemeld. Huidig secretaris Jan-Pieter Baas zal eveneens aftreden zodra zich voor zijn functie iemand heeft gemeld. Tijdens de vergadering deden de werkgroep Afvalverwerking, Groen, Evenementen, Wegverlenging Comteweg en Wegbedekking verslag. De avond werd besloten met een afscheidswoordje van de vertrekkende voorzitter, de vertrekkende penningmeester was wegens ziekte afwezig. Daan Fröger blijft beschikbaar voor adviezen en maakt deel uit van de werkgroep Wegbedekking. Het doel is dat VTN begin 2018 het eerste deel van de bouwweg van de Auguste Comteweg verhard. De werkgroep doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden, de duurzaamheid en vanzelfsprekend de kosten. De volgende ALV van VTN zal na de zomer plaatsvinden.

Daan Fröger neemt afscheid als voorzitter VTN

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!