Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden oosterwold.info

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
oosterwold.info: de website van oosterwold.info waarop lokale bedrijven en evenementen worden vermeld.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf aanmeldt op oosterwold.info.
Evenement: een gebeurtenis die (eventueel na aanmelding en tegen kosten) openbaar toegankelijk is en wordt aangemeld voor vermelding op oosterwold.info.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van oosterwold.info.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen oosterwold.info en de ondernemer of gebruiker.

Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen oosterwold.info en de ondernemer of gebruiker.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen oosterwold.info en de ondernemer of gebruiker.

Aanmelden van bedrijven
3.1 Ondernemers kunnen hun bedrijf aanmelden voor vermelding op oosterwold.info.
3.2 Ondernemers kunnen hierbij kiezen uit 3 pakketten: ‘gratis’, ‘focus-pakket’ en ‘plus-pakket’.
3.3 Na aanmelding voor de betaalde pakketten ‘focus’ en ‘plus’ ontvangt de Ondernemer eerst een factuur voor de plaatsing , waarna de ondernemer een jaar lang geplaatst wordt op oosterwold.info.
3.4 Een jaar na betaling voor een ‘focus’ of ‘plus’ pakket wordt door oosterwold.info een voorstel aan ondernemer gedaan om het pakket met een jaar te verlengen. 
3.5 Ondernemers hebben in geen geval recht op restitutie gedurende het jaar waarvoor al betaald is. 
3.6 Ondernemers zijn verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken bij de aanmelding van hun bedrijf.
3.7 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om bedrijven te weigeren voor vermelding op de website.
3.8 Ondernemers kunnen te allen tijde de vermelding van hun bedrijf laten verwijderen van oosterwold.info.

Aanmelden van evenementen
4.1 Gebruikers kunnen evenementen aanmelden voor vermelding in de agenda op oosterwold.info.
4.2 Gebruikers zijn verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken bij de aanmelding van het evenement.
4.3 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om evenementen te weigeren voor vermelding op de website.
4.4 Oosterwold.info kan overeenkomsten aangaan waarbij er betaald wordt om een evenement uit te lichten in de nieuwsbrief of op andere wijze. 

Verantwoordelijkheid oosterwold.info
5.1 Oosterwold.info spant zich in om de informatie op de website juist en volledig weer te geven.
5.2 Oosterwold.info is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.
5.3 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om bedrijven of evenementen te verwijderen van de website indien deze informatie in strijd is met de wet of deze algemene voorwaarden.
5.4 Oosterwold.info is niet aansprakelijk voor geschonden eigendomsrechten van aangeleverd beeldmateriaal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanleverende partij. 

Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van oosterwold.info, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij oosterwold.info of haar licentiegevers.
6.2 Het is alleen toegestaan om de inhoud van oosterwold.info te kopiëren, te verveelvoudigen of openbaar te maken, met een deugdelijke bronvermelding met link. 
6.3 Het is niet toegestaan om (delen van) de website te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te decompileren, te demonteren, of op andere wijze te bewerken.

Privacy
7.1 Oosterwold.info verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van oosterwold.info is te vinden op de website.
7.2 Gebruikers en ondernemers geven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij het aanmelden van een bedrijf of evenement of bij het gebruik van de website.

Beëindiging
8.1 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de ondernemer of gebruiker te beëindigen indien deze zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden.
8.2 De ondernemer of gebruiker heeft het recht om de overeenkomst met oosterwold.info te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op de overeenkomst tussen oosterwold.info en de ondernemer of gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen oosterwold.info en de ondernemer of gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotbepalingen
10.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.
10.2 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en treden in werking vanaf de datum van publicatie.

Bedankt voor je inschrijving!