Bestuurlijk Overleg Oosterwold – hoe zit het precies

Hoe zit de organisatie achter Oosterwold in elkaar? Het begon allemaal met een Werkmaatschappij in de tijd dat de ontwikkelstrategie Oosterwold werd bedacht. De organisatie werd daarna getransformeerd naar Bestuurlijk Overleg Oosterwold. Hierin nemen de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Zuiderzeeland deel. De gebiedsregisseur (Ivonne de Nood) is met haar team actief voor het Bestuurlijk Overleg Oosterwold dat onderdeel is van de gemeente Almere, dus van één van de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold. Op dit moment heeft de gebiedsregisseur met haar team het meeste met Almere te maken omdat de eerste ontwikkelingen van Oosterwold zich vooral afspelen binnen de gemeentegrens van Almere.

Historie

Voor de volledigheid voegen we er gelijk maar een stukje historie aan toe. Het idee achter Oosterwold is onderdeel van de schaalsprong van Almere, ook bekend als Almere 2.0. De ontwikkelstrategie kwam in 2012 tot stand met hulp van Winny Maas van stedenbouwkundig bureau MVRDV in samenwerking met de toenmalige werkmaatschappij Almere Oosterwold. ‘Motor’ van het proces was Adri Duivestein, destijds wethouder in Almere. Op 29 maart 2012 werd het rapport ‘Almere Oosterwold – Land goed voor initiatieven’ in Den Haag aan Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte en Water en voorzitter van de stuurgroep regioprogramma RRAAM aangeboden. RRAAM staat voor Rijks-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer met als ambitie de groei van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven.

Structuurvisie

De vervolgstap was de totstandkoming van een Structuurvisie. Hiervoor werd op 18 september 2012 een bestuursconvenant getekend waarin is vastgelegd op welke manier de organische ontwikkeling van Oosterwold vorm kan krijgen. Onderdelen daarvan waren het opstellen van een Intergemeentelijke Structuurvisie en het aanstellen van een kwartiermaker. De Structuurvisie vormt het juridisch en planologische kader waarbinnen initiatieven ruimte kunnen krijgen. Voor de functie van kwartiermaker werd Willem Meuwese aangetrokken. In het voorjaar van 2013 was de Structuurvisie gereed en werd deze door de gemeenteraden van Almere en Zeewolde vastgesteld. Willem Meuwese werd vervolgens afgelost door Esther Geuting, de eerste gebiedsregisseur van Oosterwold. Eind 2015 nam Ivonne de Nood het stokje van Esther over. Ivonne is landschapsarchitect en was rond 2012 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het idee achter Oosterwold.

Verkorte procedure

De meest actuele ontwikkeling is de vaststelling op 29 september jl. van het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold door de gemeenteraad van Almere. Het plan ligt nu ter inzage. De lopende bestemmingsplanprocedure van 26 weken, inclusief de ter inzage van 6 weken plus 6 weken beroepstermijn, dus totaal 32 weken, wordt met de nieuwe procedure naar 14 weken verkort. Een enorme tijdwinst, hoewel alle onderzoeken en de ruimtelijke onderbouwing gehandhaafd blijven. In de loop van tijd zijn spelregels regelmatig door voortschrijdend inzicht bijgesteld en het beleid erachter – helaas – is niet altijd consistent. Ook de vergunningverleners van de gemeente Almere worstelen er mee, voor hen is de aanpak van Oosterwold ook nieuw en niet altijd even duidelijk. Meerdere initiatiefnemers worden daardoor in verwarring gebracht. Hopelijk wordt dit met de nieuwe procedure en een definitief omgevingsplan verleden tijd. Maar, er volgt eind dit jaar een evaluatie die aan de gemeenteraad van Almere wordt aangeboden. De uitkomsten daarvan zouden wel weer eens tot veranderingen kunnen leiden, we zijn er nog niet.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!