procedure verwerving kavel

Initiatieven maken Oosterwold

Oosterwold is een 4300 hectare gebied met akkers, weiden en bossen. Het ligt ten noorden en zuiden van de A27. Ten zuiden tegen de woonwijken Almeerderhout, Vogelhorst en Nobelhorst en bij het Kathedralenbos van Staatsbosbeheer. Aan de noordkant van de A27 is men inwoner van Zeewolde, aan de zuidkant van Almere.

Met initiatieven transformeert het gebied in een agrarisch woonlandschap door de combinatie van wonen met stadslandbouw. Bijzonder is het organische en zelfvoorzienende karakter van deze transitie. De initiatienemers leggen zelf, meestal binnen beheerverenigingen, de hoofdkavelwegen aan. Ze betalen deze zelf en blijven er verantwoordelijk voor. Dit geldt eveneens voor de waterhuishouding. In Oosterwold zijn maximaal 15.000 woningen toegestaan. De garantie voor een blijvend en open landschap met veel leefruimte.

Door de Rijksoverheid is Oosterwold aangewezen als een proeftuin voor anders dan gebruikelijk ontwikkelen. Initiatiefnemers, zowel particulieren, architecten en bedrijven, bepalen zelf het toekomstbeeld van het gebied. Bouwrijpe kavels bestaan niet, men moet alles zelf regelen. Blauwdrukken met de structuur van straten en wijken bestaan evenmin. Wel condities, voorwaarden en spelregels waaraan elke initiatiefnemer zich strikt moet houden.

De overheid heeft in Oosterwold dus een beperkte rol. De gebiedsregisseur van Team Oosterwold, waarin het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland participeren, is de spil in het web en de schakel tussen alle betrokken partijen.

Iedereen kan in principe in Oosterwold een perceel grond kopen, mits het gebruik daarvan aan de spelregels voldoet. De gewenste plek en maatvoering van de kavel bepaal je zelf. Ook is het mogelijk je aan te sluiten bij collectieve wooninitiatieven.

Voor kavelverwerving zet je de volgende stappen:

  1. Oriënteer je over de procedures van grondverwerving en de condities en spelregels die aan Oosterwold zijn verbonden via www.maakoosterwold.nl. Interessante berichten vind je verder op deze website (www.oosterwold.info). Ook zijn op Google meerdere persoonlijke blogs van initiatiefnemers te vinden. Kijk in Oosterwold alvast rond op welke locatie je straks wilt wonen. Op www.maakoosterwold.nl staat een stippenkaart met intenties, te leveren gronden en opgeleverde gronden. Deze geeft inzicht waar nog plek is.
  2. Heb je belangstelling om in Oosterwold te gaan wonen, dan vul je een intakeformulier in. Deze is op www.maakoosterwold.nl te vinden (Stappenplan voor initiatiefnemers). Een initiatiefnemer is ook altijd de eindgebruiker van de kavel. Het intakeformulier moet je aan oosterwold@almere.nl mailen.
  3. Voorafgaand aan het zetten van een stip voor het kopen van een kavel ben je verplicht een presentatie van de gebiedsregisseur van Team Oosterwold bij te wonen. Je wordt daarvoor uitgenodigd. De achtergronden van Oosterwold komen tijdens de presentatie voor het voetlicht. Direct na de presentatie kan een stip worden gezet, of later.
  4. Na het zetten van een stip, dus op de plek waar je wilt wonen, start het officiële proces. Tot nu toe heb je nog geen kosten gemaakt. Je krijgt een bepaalde tijd de gelegenheid een Ontwikkelplan met een Kavelontwerp te maken. Hiervoor mag je deskundige hulp inschakelen, maar als eindgebruiker blijf je zelf altijd de contactpersoon voor het Team Oosterwold. Dit geldt ook voor collectieve initiatieven waarbij een groep van initiatiefnemers zich verenigen en één contactpersoon aanstellen, al dan niet met deskundige achtergrondbegeleiding of vanuit een aantrekkelijk woonconcept. Het Ontwikkelplan wordt door de Commissie Initiatieven beoordeeld.
  5. Zodra het Ontwikkelplan is goedgekeurd ga je een anterieure overeenkomst met de gebiedsregisseur aan (AO). De teller gaat nu echt lopen. Aanbetalingen voor de grond, kosten voor onderzoeken, architectuur et cetera. Alle activiteiten zijn nu gericht op het indienen van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Na het indienen duurt het 14 weken dat de vergunning, indien er geen tussentijdse vragen zijn, wordt verleend. Acht weken beoordeling plus zes weken ter inzage. Daarna teken je een koopovereenkomst en vervolgens wordt de grond notarieel overgedragen. Hiermee zijn nog eens rond de vijf weken gemoeid.
  6. Zo maar grond kopen in Oosterwold is dus niet mogelijk. De koop is altijd gekoppeld aan de onherroepelijke verlening van de omgevingsvergunning van je te bouwen huis waarvan je zelf eindgebruiker moet zijn. Grondspeculatie wordt hiermee voorkomen.
  7. Nadat je kavel is geleverd, dus notarieel is overgedragen, mag je starten met de bouw van je huis. Meestal hebben de initiatiefnemers (toekomstige buren) via de vereniging die in het gebied waarin je kavel zich bevindt al een voorlopige bouwweg aangelegd. De initiatiefnemers zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ze moeten dit zelf regelen en doen laten uitvoeren. Zioj moeten rekening houden met voorinvesteringen voor vroegtijdige grondaankoop van het wegdeel plus voor het leggen van een tijdelijke (halfverharde) weg.

Het uitgebreide Stappenplan is te vinden op www.maakoosterwold.nl