Omgevingsplan in de Raad

Op 1 september heeft de gemeenteraad Almere zich in een openbare behandeling gebogen over het Omgevingsplan, ongeveer 800 pagina’s dik. Het plan was al door het College van B&W goedgekeurd, maar door een weeffout in de wet, waar de gemeente Almere overigens buiten staat, was een reparatie van de wet nodig hetgeen landelijk tot vertraging heeft geleid. Met het plan, zodra het officieel is vastgesteld, wordt de nu geldende bestemmingsplanprocedure van 26 weken plus een beroepstermijn van 6 weken, dus in totaal 32 weken, verkort naar 14 weken. Het Omgevingsplan wordt dan gekoppeld aan de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in Oosterwold. De ruimtelijke onderbouwingen van kavelindeling en gebruik, onderzoeken, waterhuishouding et cetera blijven gewoon bestaan. De winst zit vooral in de verkorting van procedures, dus TIJD.

De publieke tribune was tijdens het debat goed bezet. Twee insprekers openden de discussie. Allereerst de bewoners bij de Paradijsvogelweg. Zij zijn daar zo’n dertig jaar geleden komen wonen met uit de hand gelopen agrarische hobby’s en maken gebruik van weiden die nu tot Oosterwold worden gerekend. LTO Noord kwam vervolgens voor agrariërs op die vooral ten zuidoosten van de A27 landerijen bewerken. Probleem voor hen is dat Oosterwold gebrekkige mogelijkheden biedt voor uitbreiding en meer intensieve landbouw.

Wethouder Tjeerd Herrema antwoordde dat hij de aanstaande weken met de bewoners van de Paradijsvogelweg in overleg gaat en het volste vertrouwen heeft dat het goed komt. Hij suggereerde richting LTO dat agrariërs zich in Oosterwold ook creatiever zouden kunnen opstellen, bijvoorbeeld in samenwerking met ontwikkelaars of met meer natuurgerichte activiteiten. Over het Omgevingsplan meldde hij dat er helaas een herstel is geweest en dat Oosterwold nu al met bijna 30 nieuwe belangstellenden elke week een behoorlijk succes aan het worden is. De processen zijn omgekeerd, de bewoners zijn aan zet, de overheid staat op afstand en de spelregels staan borg voor een blijvend groen karakter. In december wordt de evaluatie aan de Raad toegestuurd. Deze hoeft geen invloed te hebben op het Omgevingsplan, wel kunnen spelregels vanuit ervaringen nog worden gewijzigd. Bijvoorbeeld hoort een tuinkas nu wel of niet onder rood.

Dan de reacties vanuit de politiek. VVD: ‘prachtige ambitie, innovatief en spannend. We zien het zitten. Enige zorg: gaan die 15.000 woningen niet te lang duren?’. PvdA: ‘prima plan, we hebben er geen problemen mee. Let op de bereikbaarheid voor hulpdiensten’. Leefbaar Almere: ‘prachtig plan, we houden wel van een beetje rommeligheid. Hou wel rekening met de zienswijze van de Paradijsvogelweg’. Groen Links: ‘spannend, de eindgebruikers zorgen voor de initiatieven’. D66: ‘de fractie staat erachter, een ideaal beeld voor Almere’. Christenunie: ‘we zijn er blij mee dat dit in Almere kan worden gerealiseerd. Zijn wel benieuwd hoe de stadslandbouw wordt gehandhaafd, is de definitie daarvan stevig genoeg?’ SP: ‘ sociale woningbouw op dit moment onder de maat. Actie naar ontwikkelaars en wooncorporaties’. CDA: ‘rekening houden met vraag LTO, geef de agrariërs ook de gelegenheid grond te kopen’. Tenslotte de PVV: ‘wij zijn tegen omdat er in Almere nog zoveel bouwgrond ligt. Intensieve veeteelt moet mogelijk zijn en van nieuwe natuurontwikkeling zijn we geen voorstander’. Tenslotte een beetje hilarische PVV opmerking: ’als de andere partijen voor iets zijn, zijn wij bijna altijd tegen, en ook omgekeerd’.

Het Omgevingsplan is nog niet goedgekeurd. Er zullen nog amendementen worden ingediend, mogelijk ook een motie. Dit betekent dat het plan weer een ronde verder gaat, vermoedelijk 22 september 2016. Wordt vervolgd.

(dit is een verslag van oosterwold.info)

bericht-160902-publieke-tribune

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!