Oosterwold.info wenst u een voorspoedig en gezond 2018

Maandberichten oosterwold.info

Vanaf nu plaatsen wij rond elke maandwisseling één maandbericht met meerdere informatieve onderwerpen en tussentijds plaatsen we actualiteiten over (collectieve) initiatieven. Er wordt één uitzondering gemaakt. Op 12 januari plaatsen we een uitvoerig relaas over “Vijf jaar Oosterwold”.

Gemeente geeft onjuist handelen geluid Oosterwold toe
Niet voor iedereen een goed begin 2018

Het nieuwe jaar begint voor veel vergunning aanvragers helaas met een droevig bericht. Naast het niet soepel verlopende proces van vergunningverlening en de overdracht van kavels nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend, is er een nieuw probleem bijgekomen: onrust over geluidshinder bij vergunningaanvragen. Aanvragers worden hier plotseling mee geconfronteerd, tot voor kort niemand! Vragen aan de vergunningverleners worden niet of slecht beantwoord, niemand snapt er iets meer van.

De gebiedsregisseur heeft over het probleem een dag voor de Kerst een bericht laten uitgaan. Zij schrijft dat de gemeente Almere in het verleden de beslisboom geluid uit het Chw bestemmingsplan Oosterwold niet juist heeft toegepast bij de toetsing van vergunningaanvragen. Bij reguliere uitgifte van woonkavels in Almere is het bouwvlak zo in de kavel gepast zodat deze automatisch voldoet aan de juiste grenswaarde voor geluid: voorkeursgrenswaarde 48 dB Lden. Voor Nederlandse begrippen bijzonder hoog (conform artikel artikel 3.2 bouwbesluit volgens NEN 5077 karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB). Vanuit deze ervaring is er bij toetsing van kavels in Oosterwold automatisch vanuit gegaan dat ook hier de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden en dus niet getoetst hoeft te worden. Achteraf gezien onjuist. Uit veld- en contourberekeningen kan blijken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt overschreden en maatregelen nodig zijn. Om dit te herstellen is de gemeente Almere een onderzoek gestart naar geluid in Oosterwold en hoe zij om moet gaan met lopende vergunningaanvragen. In afwachting van het resultaat van dit onderzoek en om te voorkomen dat vergunningen worden verleend die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, heeft de gemeente besloten de beslistermijn van lopende aanvragen te verlengen met zes weken. De gebiedsregisseur schrijft dat dit niet betekent, zoals de media er over schrijft, dat de toetsing van vergunningaanvragen stil is gelegd. Initiatiefnemers van lopende aanvragen worden per brief geïnformeerd en binnenkort ontvangen ze een nadere toelichting over het vervolgproces.

Wat nu?

Hoe dan ook, oosterwold.info vindt het een uiterst amateuristisch gedoe. Huidige bewoners hebben blijkbaar niets te vrezen. Maar in het bericht staat ook dat verleende vergunningen, waarbij woningen volgens het bestemmingsplan in de toekomst een te hoge geluidsbelasting op hun gevel krijgen, mogelijk toch consequenties hebben. Dit wordt nader onderzocht. De gemeente moet zich in dit geval wel realiseren wat dit voor initiatiefnemers kan betekenen, ook wat betreft de financiële kant waarmee (achteraf) geen rekening is gehouden. Het bericht is niet helemaal helder en roept vragen op. Geeft onvoldoende antwoord op wat aanvragers op dit moment precies moeten doen. Afwachten? Gebiedsonderzoeken wat betreft geluid laten doen? Dit doet de gemeente binnen zes weken toch al, staat in het bericht. Akoestisch rapport over de geluidsbelasting op de gevel per huis laten verrichten? Wat wordt daarmee precies bedoeld, alleen de geluidswaarden van de gevel, of meer? De vergunningverleners kunnen wel een verzoek sturen, maar ze melden niet wat exact ontbreekt in de context van de algemene geluidssituatie van Oosterwold. Niet de aanvragers zitten fout, maar de gemeente zelf is in gebreke gebleven en geeft dit zelfs toe.

Oosterwold is een groot succes. Je eigen droomhuis om een ruime kavel realiseren in combinatie met stadslandbouw is geliefd. En dat ook nog eens dicht bij het Gooi en Amsterdam. In de praktijk blijken betrokken partijen de toevloed van aanvragen en de afhandeling van vergunningen en grondoverdrachten nauwelijks aan te kunnen. Er was al een achterstand van ongeveer acht weken bij het opmaken van een koopovereenkomst en daar komt op dit moment nog eens zo’n zes weken geluidsgedoe bij. Kortom: 14 weken vertraging en dat is voor velen een slecht bericht. Planningen kunnen hierdoor uit de pas lopen en kosten oplopen. De twee hoofdpijlers van Oosterwold ‘zelfvoorzienend en organisch’ zijn anders dan anders dan bij reguliere gebiedsontwikkeling, zijn beslist bijzonder en uitdagend, maar de bedenkers ervan blijken aan belangrijke zaken te zijn voorbijgegaan. Mensen die de stap naar Oosterwold hebben gezet kunnen hier niet veel mee. Ze hebben in de rol van particulier opdrachtgever in combinatie met de aanleg van infrastructuur en het bouwrijp maken van de kavel al genoeg aan hun hoofd. Een aantal is daarom met stomheid geslagen. Het siert de gemeente dat zij voor ontstane onzekerheid en onrust excuses aanbiedt. Team Oosterwold staat er feitelijk buiten en wordt er ook mee geconfronteerd.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!