Privacybeleid

Privacybeleid voor Oosterwold.info

Algemeen
1.1 Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door oosterwold.info.
1.2 Oosterwold.info respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
1.3 Oosterwold.info verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2.1 Oosterwold.info kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en website van de ondernemer of gebruiker die een bedrijf of evenement aanmeldt;
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en website van het bedrijf dat wordt aangemeld;
Naam, adres, woonplaats, datum en tijdstip, telefoonnummer, e-mailadres en website van het evenement dat wordt aangemeld.
2.2 Oosterwold.info verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar dienstverlening.

Doeleinden van de verwerking
3.1 Oosterwold.info verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het aanmelden van een bedrijf of evenement op de website;
Het plaatsen van een bedrijf of evenement op de website;
Het versturen van een bevestiging van de aanmelding;
Het afhandelen van verzoeken tot verwijdering van een bedrijf of evenement;
Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen, indien de ondernemer of gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijnen
4.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens langer te bewaren.
4.2 Persoonsgegevens van ondernemers en gebruikers die een bedrijf of evenement aanmelden, worden bewaard zolang het bedrijf of evenement op de website staat vermeld. Na verwijdering van het bedrijf of evenement worden de persoonsgegevens nog maximaal één jaar bewaard.
4.3 Persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief worden bewaard zolang het abonnement actief is. Bij opzegging van het abonnement worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

Beveiliging
5.1 Oosterwold.info treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van oosterwold.info die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Rechten van betrokkenen
6.1 De ondernemer of gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen aan een andere partij. Dit kan via een verzoek aan oosterwold.info.
6.2 Oosterwold.info zal binnen 4 weken na ontvangst van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens hierop reageren.
6.3 Indien de ondernemer of gebruiker van mening is dat oosterwold.info zijn of haar persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, kan hij of zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
7.1 Oosterwold.info maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten.
7.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer een gebruiker de website bezoekt.
7.3 De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies te blokkeren of om een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. Het blokkeren van cookies kan echter leiden tot beperkingen in het gebruik van de website.

Wijzigingen
8.1 Oosterwold.info behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.
8.2 Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van ondernemers of gebruikers, zal oosterwold.info hen hierover informeren.

Contact
9.1 Voor vragen over dit privacybeleid of verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met oosterwold.info via het contactformulier op de website.
9.2 Voor overige vragen of opmerkingen over de website kan contact worden opgenomen via hetzelfde contactformulier.
9.3 Oosterwold.info streeft ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren op vragen en verzoeken.

Slotbepalingen
10.1 Op deze algemene voorwaarden en het privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of het privacybeleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
10.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of het privacybeleid nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Bedankt voor je inschrijving!