Aanpak hoofdkavelwegen aan weerskanten van de Tureluurweg

De eerste twee halfverharde hoofdkavelwegen kwamen begin dit jaar gereed. De Emile Durkheimweg en de Auguste Comteweg, beide genoemd naar befaamde filosofen. De wegen liggen in de doelgebieden van twee beheerverenigingen: VTZ (Vereniging Tureluurweg Zuid) en VTN (Vereniging Tureluurweg Noord). Uitsluitend deze verenigingen leggen in hun doelgebied de hoofdkavelweg(en) en hoofdsloten aan en uitsluitend zij kunnen hiervoor (voortijdig) grond aankopen. Alle opritten en tussen- of aansluitweggetjes om individuele kavels bereikbaar te maken moeten initiatiefnemers in principe zelf regelen en aanleggen. Beide verenigingen zijn bovendien binnen een combioverleg de enige contactpersoon naar de nutsbedrijven. De nutsbedrijven willen eigenlijk niet met individuele initiatiefnemers praten. Uitsluitend de aansluiting op elektriciteit, water en glasvezel kan elke initiatiefnemer in Oosterwold zelf via mijnaansluiting.nl regelen.

Initiatiefnemers die zich in de doelgebieden van VTN of VTZ vestigen worden bij de grondoverdracht verplicht lid van een van de verenigingen. In de akte van grondoverdracht zijn kettingbedingen opgenomen voor indien een gekochte kavel wordt vervreemd. Elke kavelhouder blijft lid van de vereniging en is juridisch gebonden aan alle verplichtingen, contributies en de huishoudelijke regels van de verenigingen, ook als het lidmaatschap wordt opgezegd. Met de akte van grondoverdracht is eveneens het opstalrecht van de nutsvoorzieningen op de kavel verleend. Hiervoor zijn de nutsbedrijven Vitens N.V., Alliander N.V. en Reggefiber met de verenigingen een overeenkomst aangegaan. Voor de totstandkoming van deze zakelijke rechten heeft Frank Meijers, bestuurslid van VTZ en zelf advocaat, veel werkt verzet.

Beide verenigingen hanteren een eigen Huishoudelijk Reglement waarmee de gemeente Almere akkoord is gegaan. VTN gaat uit van opschalen van wegen met het principe ‘de veroorzaker betaalt’, in de lijn van de Intergemeentelijke Structuurvisie. Elke initiatiefnemer in het doelgebied van VTN betaalt niet meer aan de hoofdkavelweg dan zijn deel eenzijdig langs zijn kavel, maar hij draagt ook zorg voor mogelijke hiaten in de hoofdkavelweg indien zijn kavel niet is opgeschaald maar verderop in het gebied ligt. Financieel is men daar dan, meestal tijdelijk, zelf verantwoordelijk voor. Aan de VTZ kant draagt elke kavelhouder op basis van het aantal vierkante meters van de grootte van zijn kavel aan de kosten bij. BIJ VTN wordt gespaard voor de verharding van de weg nadat het bouwverkeer is verdwenen, bij VTZ zitten de kosten daarvoor al in een pot. Mocht er geld overblijven, dan wordt dit naar rato aan de leden terugbetaald. De verenigingen hebben dus elk een andere benadering. Nog een verschil is dat men bij VTZ, dus aan de zuidkant van de Tureluurweg, na grondoverdracht lid van de vereniging wordt. Bij VTN wordt men al aspirant-lid nadat de anterieure overeenkomst voor de aankoop van de kavel is aangegaan, men is dan vroeg bij alles betrokken. De aanpak van beide verenigingen zal voor- en nadelen hebben, uiteindelijk zullen de kosten van de hoofdkavelwegen zelf nauwelijks van elkaar afwijken.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!